PENNER-BAUMASCHINEN
Klaus-Erich Pen­ner
An der Moor­bäke 7
D‑27798 Hude-Wüst­ing
Tel.: +49 (0) 44 84 — 92 05 11
Mobil +49(0) 1 60 — 84 61 612